Rada Miasta Krakowa podjęła na sesji 13 września uchwałę rozszerzającą uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na uczniów krakowskich gimnazjów. W roku szkolnym 2017/2018 uprawnienie to będzie przysługiwać uczniom drugich i trzecich klas gimnazjalnych, a za rok – tylko uczniom klas trzecich. Uchwała ma związek z wprowadzonymi od 1 września tego roku zmianami w systemie oświaty, przewidującymi m.in. wygaszenie gimnazjów.

Prezydent przychylił się do postulatów rodziców uczniów gimnazjów i dał „zielone światło” do objęcia tymi przepisami również gimnazjalistów. – Podpisałem projekt uchwały, która pozwoli gimnazjalistom korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Nie mam wątpliwości, że radni przychylą się do tej propozycji – mówił Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Do tej pory, na mocy przepisów uchwalonych przez Radę Miasta Krakowa 30 marca 2016 r., prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską mieli:

  • uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego, tj. od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej,
  • wszystkie dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego – na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem.

Zgodnie ze zmianą przyjętą przez krakowskich radnych 13 września w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską przysługiwać będzie także uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w innych szkołach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w okresie roku szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca. Podstawą będzie ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przypominamy, że uprawnieni uczniowie mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I (miasto Kraków) i II (aglomeracja).

Z wyliczeń UMK wynika, że w związku z objęciem gimnazjalistów uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych wielkość utraconych środków budżetowych w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie ok. 2,9 mln zł.

0