Synoptycy zapowiadają mrozy i opady śniegu, ale nikt z potrzebujących nie zostanie bez pomocy. Zimą w Krakowie schroniska dla bezdomnych i noclegownie uruchamiają tzw. miejsca interwencyjne. Wyremontowana Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego dysponuje 200 miejscami, w razie potrzeby uruchamianych jest dodatkowo 50 miejsc.

Szacuje się, że w Krakowie w ciągu roku przebywa około 2 000 osób bezdomnych. W ciągu jednego dnia jest to około 1 000 osób. W okresie zimowym pomoc dla osób bezdomnych koncentruje się na zapewnieniu schronienia, odzieży, ciepłego posiłku oraz ograniczenia ryzyka zamarznięcia i zaczadzenia osób przebywających w przestrzeni publicznej.

Na terenie Krakowa w okresie zimowym funkcjonuje 26 placówek zapewniających schronienie, w tym 14 to placówki typu schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, a 12 to mieszkania chronione lub wspierane. Łącznie placówki oferują 757 całorocznych miejsc noclegowych, w tym 115 miejsc w mieszkaniach chronionych lub wspieranych. Gmina Miejska Kraków finansuje lub współfinansuje 18 różnego typu placówek, które zapewniają 646 miejsc, w tym 190 miejsc dla kobiet i kobiet z dziećmi oraz 396 miejsc dla mężczyzn, w tym 75 miejsc dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób po hospitalizacji, wobec których świadczone są usługi opiekuńcze. Pozostałe placówki finansowane są przez organizacje pozarządowe, ze środków własnych lub z innych źródeł publicznych. Każda osoba zgłaszająca się do placówek dla osób bezdomnych ma możliwość umycia się, odwszawienia i uzyskania czystej, ciepłej odzieży.

Na terenie miasta funkcjonują trzy ogrzewalnie, które mogą również zapewnić schronienie osobom będącym pod wpływem alkoholu, w tym jedna całoroczna oraz dwie uruchamiane w okresie zimowym.

Łącznie w okresie zimowym liczba miejsc noclegowych zwiększa się o około 120 miejsc, ale w razie potrzeby placówki nie odmawiają przyjęcia potrzebującej osoby, organizując miejsca interwencyjne.

Posiłki dla osób bezdomnych wydawane są w 4 barach mlecznych na podstawie decyzji administracyjnej  MOPS. Obecnie korzysta z nich około 180 osób dziennie. Posiłki dowożone są również około 35 osobom przebywającym w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a, wobec których świadczone są usługi opiekuńcze. Łącznie z posiłków w ramach programu dożywiania korzysta więc około 215 osób bezdomnych miesięcznie.

Jednocześnie pomoc w formie posiłków realizowana jest przez organizacje otrzymujące z Gminy Miejskiej Kraków dotacje w ramach wspierania prowadzonej przez nie działalności charytatywnej.

0