– Wirus jest nieszkodliwy dla człowieka, jednak musimy podjąć działania, które uniemożliwią ewentualne jego rozprzestrzenienie się – wyjaśnia Kazimierz Żak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie. Właśnie dlatego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu na wyjazdach z tzw. strefy zapowietrzenia rozstawił maty dezynfekcyjne, przez które musi przejechać każdy samochód wyjeżdżający ze strefy, a na placach targowych będzie obowiązywał zakaz handlu jajami i drobiem. Na granicach stref pojawiły się także tablice informacyjne.

Wirus H5N8, czyli tzw. ptasiej grypy, stwierdzono w stadzie kur w Krakowie przy ul. Warchałowskiego. Ognisko wirusa zostało zlikwidowane przez służby weterynaryjne.  Zgodnie z procedurami, w ramach działań prewencyjnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, rozporządzeniem wojewody wyznaczono na terenie Krakowa dwie strefy – zagrożenia i zapowietrzenia. – W pierwszej kolejności nasze działania skoncentrowały się w ognisku choroby. W kolejnych dniach przenoszą się do strefy zagrożonej i zapowietrzonej – mówi Kazimierz Żak.

W promieniu trzech kilometrów od ogniska choroby obowiązuje tzw. strefa zapowietrzenia. Na jej granicach ustawione zostały znaki informacyjne. Także każdy samochód wyjeżdżający z tej strefy będzie musiał przejechać po rozłożonych matach nasączonych środkiem dezynfekcyjnym. Maty zostały rozłożone przez ZIKIT na skrzyżowaniach: Petrażyckiego przy Libertowskiej, Spacerowej przy Babińskiego, Ks. Trockiego przy Skotnickiej, Skotnickiej przed węzłem od strony Skawiny, na Kozienickiej, na ul. Dąbrowa, na ul. Bogucianka. Kierowcy, szczególnie w przypadku niskich temperatur, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez maty.  Taka ochrona terenu będzie funkcjonować przez trzy tygodnie. Maty nie pojawią się na chodnikach. Piesi pomiędzy strefami mogą poruszać się bez przeszkód.

Co warto wiedzieć?

 • Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla człowieka, ale – zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej – żeby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko należy unikać bezpośredniego kontaktu z ptactwem – nie dotykać ptaków; używać jednorazowych rękawiczek, by uniknąć kontaktu z ptasimi odchodami np. podczas mycia samochodu, czy okien; dokładnie myć naczynia, noże deski, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym; mięso drobiowe i jaja poddawać obróbce termicznej; powstrzymać się od jedzenia surowych jaj.
 • Na placach targowych w obu strefach obowiązuje zakaz handlu mięsem drobiowym i jajami. Nie kupujmy tych produktów ze stołów. Zaopatrujmy się w nie jedynie w sklepach i budkach, gdzie mamy gwarancję nadzoru sanitarnego.
 • Przepisy prawa nakładają na właścicieli ptactwa – np. kur, kaczek, gęsi, gołębi szczegółowe obowiązki związane z pojawieniem się wirusa ptasiej grypy. Poniżej znajdą Państwo dokładne informacje.

strefa zapowietrzona

1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren ograniczony:

 • od strony południowej: z Parku Miejskiego w Skawinie (gm. Skawina) – od Starorzecza Skawinki wzdłuż cieku wodnego biegnącego w kierunku południowym w kierunku ul. Spacerowej i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowo–wschodnim a następnie wschodnim do wschodniej granicy administracyjnej Skawiny. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany) w kierunku północno–wschodnim i północnym do potoku Rzepnik. Wzdłuż tego potoku w kierunku północnym przez ok. 600 m i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż cieku wodnego przez Brzyczynę do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości;
 • od strony wschodniej: od cieku wodnego w miejscowości Brzyczyna w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości i dalej wzdłuż drogi gminnej nr 600684 K (ul. Słonecznej) w Libertowie (gm. Mogilany) do drogi powiatowej nr 2174 K (ul. Jana Pawła II). Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy do ul. Libertowskiej w Krakowie. Ul. Libertowską, następnie ul. Leona Petrażyckiego przez ok. 150 m w kierunku wschodnim i dalej w kierunku północnym drogą lokalną do linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim). Wzdłuż tej linii kolejowej do ul. Biskupa Albina Małysiaka i dalej tą ulicą w kierunku zachodnim i północnym przez ok. 1400 m, a następnie drogą lokalną (gruntową) w kierunku północno–zachodnim przez ok. 500 m – do ul. Spacerowej;
 • od strony północnej: ulicami: Spacerową, Doktora Józefa Babińskiego, Skotnicką, Aleksandra Brücknera, Dąbrowa, Obrony Tyńca do zachodniej granicy kompleksu leśnego (w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym);
 • od strony zachodniej: od ul. Obrońców Tyńca zachodnią granicą kompleksu leśnego do ul. Bogucianka i dalej w kierunku południowo–zachodnim i południowym do północnej granicy administracyjnej Skawiny. Następnie wzdłuż tej granicy do rzeki Skawinki i dalej wzdłuż tej rzeki do Parku Miejskiego w Skawinie – do cieku wodnego biegnącego do Starorzecza Skawinki.

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 • przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

strefa zapowietrzona i strefa zagrożona

2.  Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren ograniczony:

 • od strony wschodniej: w Krakowie – Aleją Adama Mickiewicza, Aleją Zygmunta Krasińskiego, ulicami: Marii Konopnickiej, Henryka Kamieńskiego, Wielicką do wschodniej granicy administracyjnej Krakowa. Następnie wschodnią i południową granicą administracyjną Krakowa, północną i wschodnią granicą administracyjną miejscowości Ochojno (gm. Świątniki Górne) – do drogi powiatowej nr 2029 K. Dalej wzdłuż dróg powiatowych:  2029 K, 2167 K, 1992 K, 1943 K, 1947 K, 1948 K, 1945 K do granicy administracyjnej miejscowości Zawada (gm. Myślenice), następnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości, wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Polanka (gm. Myślenice), północno–wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice (gm. Myślenice) – do drogi wojewódzkiej nr 967. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 7 do południowej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice;
 • od strony południowej: od drogi krajowej nr 7 wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice, następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Bysina (gm. Myślenice), południowej i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Jasienica (gm. Myślenice), południowej granicy miejscowości Sułkowice (gm. Sułkowice), południowej granicy miejscowości Jastrzębia (gm. Lanckorona), południowo–wschodniej i południowo–zachodniej miejscowości Lanckorona (gm. Lanckorona) do rzeki Cedron;
 • strony zachodniej: od południowo–zachodniej granicy administracyjnej gminy Lanckorona w kierunku północnym wzdłuż rzeki Cedron do miejscowości Przytkowice (gm. Kalwaria Zebrzydowska) – do drogi lokalnej biegnącej w kierunku północnym w pobliżu Kanału Przytkowickiego I – do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 953, a następnie wzdłuż tej drogi do wschodniej granicy administracyjnej gminy Skawina. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż zachodniej i północnej granicy administracyjnej miejscowości Facimiech (gm. Skawina), zachodniej i północnej granicy administracyjnej miejscowości Wołowice (gm. Czernichów) i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Dąbrowa Szlachecka (gm. Czernichów). Następnie w kierunku północno–wschodnim drogą powiatową nr 2183 K przez Kaszów (gm. Liszki) i dalej w kierunku północnym drogą gminną nr G000002 do Potoku Kaszowskiego i wzdłuż niego w kierunku północno–wschodnim do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Cholerzyn (gm. Liszki). Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 2189 K i dalej tą drogą w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku północnym drogą powiatową nr 2192 K do północnej granicy administracyjnej miejscowości Cholerzyn;
 • od strony północnej: wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Cholerzyn do zachodniej granicy Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy w kierunku północno – wschodnim do ulicy Balickiej w Krakowie. Następnie ulicami: Balicką, Podchorążych, Królewską – do Alei Adama Mickiewicza.”

W obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych drogach publicznych lub prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.