Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 10 stycznia, Rada Miasta Krakowa uchwaliła budżet miasta na rok 2019. Głos za oddało 27 radnych, 15 zagłosowało przeciw. Budżet został przyjęty wraz z autopoprawką prezydenta Krakowa, w której uwzględniono większość poprawek zgłoszonych przez radnych w ramach klubów i indywidualnie. Ostatecznie dochody miasta w 2019 roku wyniosą 5 mld 613 mln zł, a wydatki sięgną 6 mld 016 mln zł.

Projekt budżetu Miasta Krakowa na 2019 rok został zaprezentowany, zgodnie z przepisami, w połowie listopada ubiegłego roku. Pierwsze czytanie odbyło się na sesji Rady Miasta 19 grudnia. Następnie poprawki do projektu budżetu składały kluby radnych, a także poszczególni radni. Prezydent Krakowa przygotował autopoprawkę, w której uwzględnił większość propozycji radnych.

Zakładane pierwotnie kwoty wydatków i dochodów miasta wzrosły na skutek autopoprawki. Zwiększyła ona plan wydatków majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje, o 145 mln zł, a wydatków bieżących – o prawie 11 mln zł. Ostatecznie zatem, zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, w 2019 roku wydatki bieżące miasta zamkną się w kwocie 4 mld 889 mln zł, a wydatki majątkowe – 1 mld 126 mln zł.

Duża część dodatkowych środków przewidzianych w autopoprawce zostanie przeznaczona na zieleń (modernizacja parków, zakładanie parków kieszonkowych, wykup gruntów pod tereny zielone), termomodernizację budynków szkół i placówek, budowę chodników, rewitalizację boisk przyszkolnych i przedszkolnych placów zabaw, rozbudowę i przebudowę ulic, rozbudowę infrastruktury szkolnej i sportowej, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego. W ramach zwiększonych wydatków bieżących sfinansowane zostaną m.in. remonty nakładkowe, remonty placówek oświatowych i wychowawczych, zakup dronów do walki ze smogiem oraz zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza.

Wydatki bieżące zapewniają sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie. Jak zawsze, najwięcej miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie – 26,8 proc., co równa się kwocie około 1 mld 300 mln zł. Na kolejnych miejscach znajdą się transport i łączność (15,6 proc.), rodzina (10,8 proc.) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1 proc.).

Przy planowaniu wydatków majątkowych, czyli środków na inwestycje (strategiczne i programowe), wzięto pod uwagę czynniki niezależne od miasta, m.in. aktualną sytuację w branży budowlanej i problemy z rozstrzyganiem przetargów (brak chętnych, kwoty przekraczające zakładany budżet). Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę, że kontynuowane będą rozpoczęte inwestycje oraz te, które mają przygotowaną dokumentację. Zapewnione zostanie również finansowanie inwestycji, które mają zagwarantowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wśród inwestycji strategicznych dominują zadania związane z systemem transportowym miasta – zarówno drogowym, jak i szynowym. Mają się one przyczynić do lepszego skomunikowania i zapewnić mieszkańcom większy komfort przemieszczania się. Rozbudowane zostaną m.in. ulice Igołomska, Kocmyrzowska, Myślenicka, Łokietka i al. 29 Listopada. Modernizacja tej alei obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Opolską do granic miasta (2,6 km) i przyczyni się do udrożnienia ruchu na północy Krakowa. W tym rejonie powstanie też ulica Iwaszki, która połączy Prądnik Czerwony z al. 29 Listopada i będzie alternatywą dla tej największej krakowskiej arterii. Kontynuowane będzie przedsięwzięcie pod nazwą Krakowski Szybki Tramwaj, czyli budowa lub rozbudowa linii tramwajowych i torowisk na trzech trasach: os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa (połączy północną część Krakowa z centrum), os. Krowodrza Górka – Azory (obecnie nie ma tam komunikacji tramwajowej) oraz ul. Meissnera – Mistrzejowice. Oprócz tego, na modernizację torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w budżecie zapisano ponad 125 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono kilka inwestycji strategicznych w obszarze kultury. Obejmą one rewaloryzację obiektów zabytkowych – siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie powstanie nowoczesne muzeum nauki i techniki, oraz pałac Krzysztofory. W tym roku doszło jeszcze jedno zadanie – Gmina Miejska Kraków dofinansuje budowę Centrum Muzyki. Poza tym miasto zrealizuje szereg mniejszych przedsięwzięć, mających jednak duże znaczenie społeczne – to m.in. budowa nowych szkół i przedszkoli, rozwój infrastruktury sportowej, aranżacja kolejnych terenów zielonych.

Zarezerwowano też pieniądze na rozpoczęcie wykupu terenów Wesołej oraz lasu Borkowskiego.