Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i “stara” Nowa Huta to trzy podobszary wybrane do zrewitalizowania w ramach modyfikowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. 18 lipca ruszył nabór projektów do realizacji w ramach programu i zakończy się 12 września. W tym czasie odbędą się też liczne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Do 12 września czynny będzie także Punkt Informacyjny w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

Przypomnijmy, rewitalizacja to szeroko pojęta poprawa warunków życia w mieście, realizowana poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. To szansa na to, aby te dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania. To również uzgodniony i zapisany w Miejskim Programie Rewitalizacji zestaw działań i przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę jakości życia w Krakowie.

Gdzie będą prowadzone działania rewitalizacyjne?

W skali całego Krakowa przeprowadzono identyfikację miejsc ujawniających niekorzystne dla mieszkańców zjawiska i problemy. Badanie przeprowadzono metodami zgodnymi z wytycznymi ministra rozwoju, z uwzględnieniem opinii mieszkańców (ankiety, spotkania, punkt informacyjny). Wykorzystano 12 wskaźników cząstkowych, charakteryzujących skalę degradacji społecznej, a w tym: spadek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo i poziom przestępczości. Dodatkowo określono miejsca występowania na terenie miasta innych niekorzystnych zjawisk, związanych z niedostatkiem usług publicznych, niskim poziomem przedsiębiorczości, złym stanem technicznym zabudowy czy spiętrzeniem problemów środowiskowych.

Na podstawie wyników tych działań określono zakres obszaru rewitalizacji, który charakteryzuje się nasileniem niekorzystnych zjawisk społecznych, istotnie przy tym wpływających na rozwój gminy. Na obszar rewitalizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa składają się trzy podobszary:

·         Podobszar Stare Miasto-Kazimierz, obejmuje Stare Miasto (wraz z Plantami i rejonem I. obwodnicy), Kazimierz, Stradom oraz część Wesołej – do linii kolejowej. Jego łączna powierzchnia wynosi 235 ha i zamieszkiwany jest przez 18,5 tys. stałych mieszkańców. Podobszar ten wyludnia się oraz koncentrują się na nim problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo i przestępczość. Ponadto występują tu istotne problemy ekologiczne, w tym: znaczna liczba palenisk na paliwo stałe, koncentracja ruchu samochodowego, a także deficyt terenów zielonych.

·         Podobszar Stare Podgórze-Zabłocie, obejmuje Stare Podgórze oraz część Zabłocia – do linii kolejowej, tzw. małej obwodowej. Na podobszarze o powierzchni 203 ha zamieszkuje 11,2 tys. stałych mieszkańców.  Jego problemy są zbliżone do Podobszaru Stare Miasto-Kazimierz – od którego oddzielony jest Wisłą. Ponadto wschodnia część – Zabłocie, pomimo szybkich przekształceń terenów przemysłowych w mieszkaniowe i usługowe, charakteryzuje się niską jakością przestrzeni publicznych oraz deficytem podstawowych usług dla mieszkańców.

·         Podobszar “stara” Nowa Huta, obejmuje teren “starej” Nowej Huty wraz z obszarem użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. Jego powierzchnia wynosi 399 ha i zamieszkuje go 47,3 tys. stałych mieszkańców. “Starą” Nową Hutę charakteryzują: duża skala problemów społecznych (bezrobocia i ubóstwa), spadek liczby mieszkańców oraz starzenie się społeczności lokalnej. Problemem dzielnicy jest też słabnący potencjał lokalnych przedsiębiorstw. Remontów i modernizacji wymagają przestrzenie publiczne oraz stara zabudowa dzielnicy.

Podobszary rewitalizacji objęte zostaną działaniami naprawczymi prowadzonymi przez miasto wspólnie z partnerami społecznymi, gospodarczymi i mieszkańcami Krakowa. Celem tych działań będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych obszarów.

Co ważne, nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie – w istotny sposób – procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców. Oznacza to dla niektórych projektów zlokalizowanych poza podobszarami rewitalizacji, możliwość włączenia do MPRK i ubiegania się o wsparcie z UE.

Jaki jest dalszy harmonogram prac nad Programem?

·         18 lipca 2016 r. – ogłoszenie naboru projektów do MPRK.

·         25 lipca-12 września 2016 r. – zgłaszanie inicjatyw i projektów, planowanych przez uprawnione  grupy podmiotów, do realizacji w obszarze rewitalizacji.

W tym czasie odbędą się spotkania konsultacyjne:

·         9, 16 i 25 sierpnia

·         2 i 9 września

Miejsca i godziny spotkań zostaną podane w prasie, na stronach internetowych: bip.krakow.pl, rewitalizacja.krakow.pl, dialogspoleczny.krakow.pl oraz na Facebooku @mprk2016. Celem spotkań będzie prezentacja elementów Programu oraz pomoc zainteresowanym podmiotom i osobom w przygotowaniu wniosków do MPRK.