9 lutego Centrum Medyczne iMed24, wchodzące w skład spółki Comarch Healthcare S.A., rozpoczął realizację projektu telekonsyliów – zdalnych konsultacji z lekarzem specjalistą. Zakres oferowanych świadczeń obejmuje porady z zakresu kardiologii i geriatrii.

Realizacja innowacyjnego programu porad lekarskich możliwa jest dzięki podpisanemu 30 września 2015 r. zarządzeniu Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Centrum Medyczne iMed24 jest jednym z pierwszych ośrodków na terenie Małopolski, który podpisał kontrakt z NFZ na usługi z zakresu zdalnych konsultacji medycznych.  Placówka, w której planowane jest wdrożenie telekonsultacji wyposażona musi być w odpowiedni sprzęt i infrastrukturę (np. specjalistyczne oprogramowanie), umożliwiającą transmisję danych i zdalną konsultację.  Za wyposażenie ośrodka POZ w urządzenia niezbędne do wykonania telekonsyliów odpowiedzialna będzie placówka, w której dokonywane są zdalne konsultacje medyczne. Informacje na temat tego, w których placówkach świadczone będą telekonsylia, udostępniona zostanie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Telekonsultacje zapewnią lepszy dostęp do lekarza  mieszkańcom z terenów podmiejskich.

Telekonsylia w sposób szczególny dedykowane są mieszkańcom terenów wiejskich. Pacjenci zamieszkujący tereny podmiejskie, mający utrudniony dostęp do lekarza specjalisty, wszystkie badania konieczne do przeprowadzenia telekonsultacji (EKG spoczynkowe, zapis stetoskopem ucyfrowionym) wykonać mogą w POZ, do którego są zapisani. Sygnał z badań, dzięki platformie e-Care odbierany jest u lekarza kardiologa lub lekarza geriatry w Centrum Zdalnej Opieki, w iMed24. Uzyskane dzięki usłudze zdalnych konsultacji medycznych wyniki przechowywane będą w Centrum Zdalnej Opieki e-Care. Jednym z głównych założeń telekonsultacji jest to, że sama konsultacja pomiędzy specjalistą znajdującym się w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej a lekarzem POZ odbywa się “tu i teraz”. Obecne telekonsultacje, w odpowiedzi na podstawowe potrzeby demograficzne społeczeństwa, obejmować będą specjalizacje geriatryczną oraz kardiologiczną.

Dzięki Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care wykonywane są zdalne konsultacje medyczne.

Podpisanie kontraktu finansowego z NFZ na usługi z zakresu telemedycyny pozwala nam wykorzystać posiadane przez nas rozwiązania mówi Marta Niezgoda, kierownik Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care – Dzięki telekonsyliom pacjenci z terenów wiejskich, którzy na co dzień mieli utrudniony kontakt z lekarzem specjalistą otrzymują możliwość skorzystania ze zdalnych konsultacji po raz pierwszy realizowanych ze środków NFZ. Jesteśmy przekonani, że usługa świadczona dzięki współpracy Centrum Medycznego iMed24, Comarch Healthcare S. A. oraz znajdujących się na terenie Małopolski ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  przyniesie korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom POZ – zaznaczyła.

Wdrożenie telekonsultacji przyniesie wiele korzyści zarówno dla placówek medycznych, jednostek samorządowych, a także samych pacjentów.

Zalety rozwiązania dla placówek medycznych to m.in.

 • Poszerzenie oferty o innowacyjną usługę telemedyczną.
 • Wzrost kompleksowości świadczonych usług bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu medycznego.
 • Poprawa wydajności pracy personelu medycznego. Możliwość obsłużenia większej liczby pacjentów w tym samym czasie.
 • Możliwość rozwoju kompetencji lekarzy POZ. Poszerzenia wiedzy medycznej przy okazji telekonsyliówz lekarzami różnych specjalizacji.
 • Wzrost rentowności placówki na skutek wdrożenia optymalnych kosztowo rozwiązań telemedycznych i korzystnego finansowo outsourcingu części usług.
 • Poprawa wizerunku, wzrost rozpoznawalności i prestiżowe miano “lidera technologicznego” na lokalnym rynku medycznym.

Dla jednostki samorządowej:

 • Wzrost równomierności dostępu do specjalistycznych porad medycznych. Szczególnie istotny na terenie gmin wiejskich oddalonych od dużych ośrodków medycznych, oraz lokalnych samorządów o znacznym odsetku ludności w podeszłym wieku.
 • Zwiększenie zadowolenia pacjentów, polepszenie wizerunku i wzrost atrakcyjności mieszkaniowej gminy jako efekt zabezpieczenia podstawowej potrzeby jej mieszkańców w postaci łatwego dostępu do opieki medycznej w ujęciu kompleksowym.
 • Wzrost rentowności samorządowych placówek medycznych na skutek wprowadzenia optymalnych kosztowo rozwiązań telemedycznych.
 • Poprawa wizerunku gminy i zyskanie miana “lidera innowacji” wśród lokalnych samorządów w regionie.

Dla pacjenta:

 • Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty.
 • Dostęp do lekarza specjalisty bez konieczności podróżowania do innej, często znacznie oddalonej miejscowości. Oszczędność czasu i pieniędzy niezbędnych do pokrycia kosztów ewentualnego transportu.

Rozpoczynający się projekt z zakresu zdalnej opieki medycznej przyczyni się nie tylko do upowszechnienia innowacyjnych metod konsultacji, zwiększenia dostępności lekarzy specjalistów dla pacjentów z terenów wiejskich, ale również pozwoli skrócić długi czas oczekiwania na poradę.