To dobra informacja dla osób, które wymieniły piece węglowe na proekologiczne rozwiązania grzewcze i ponoszą z tego tytułu większe opłaty za rachunki. Lokalny Program Osłonowy będzie miał korzystniejsze dla mieszkańców zasady. Z projektem uchwały w tej sprawie zapoznają się radni na sesji 10 stycznia.

Proponowana zmiana Lokalnego Programu Osłonowego przewiduje korzystniejsze, w stosunku do dotychczasowych, zasady obliczania wysokości pomocy dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Do tej pory 92 % osób, które skorzystały z pomocy w ramach Programu w okresie jego obowiązywania (I 2014 – X 2017) to osoby, których dochód bądź dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (200% kryterium to aktualnie odpowiednio 1 268 zł, na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1 028 zł na osobę w rodzinie). Projekt przewiduje obliczanie wysokości wsparcia dla gospodarstwa domowego osiągającego dochód do 200% kryterium z uwzględnieniem powierzchni faktycznej lokalu (bez ograniczeń wynikających z zastosowania przyjętej powierzchni normatywnej), z tym zastrzeżeniem, że maksymalna uwzględniania wartość powierzchni faktycznej lokalu wynosić może do 100 m².

Ponadto, projekt zakłada nowy wzór wniosku a także wprowadzenie w nim treści oświadczeń strony celem zapewnienia realizacji obowiązków informacyjnych jakie ciążą na organie administracji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Aktualnie, oświadczenia takie strona składa na osobnym druku, powszechnie stosowanym w innych postępowaniach prowadzonych przez MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Proponuje się także uzupełnienie wzoru wniosku o informacje jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie jako administrator danych osobowych zobowiązany jest przekazać stronie postępowania.

Zmiany mają na celu uproszczenie sposobu pozyskiwania danych i oświadczeń oraz przekazywania informacji, co w efekcie powinno sprzyjać przyśpieszeniu postępowania w sprawie.

Gmina Miejska Kraków od 1 stycznia 2014 r. realizuje Lokalny Program Osłonowy, mający na celu wsparcie mieszkańców gminy ponoszących zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania z ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.

Koszt realizacji Programu od początku jego obowiązywania oraz liczba gospodarstw domowych objętych pomocą kształtowała się następująco: w 2014 r. – 46 901 zł, a pomoc objęła 80 gospodarstw domowych, w 2015 r. – 282 924 zł, a pomoc objęła 312 gospodarstw domowych, w 2016 r. – 887 239 zł, a pomoc objęła 953 gospodarstw domowych, w 2017 r. to 1 914 942 zł, a pomoc objęła 1 973 gospodarstwa domowe. Szacunkowy koszt realizacji Programu przy uwzględnieniu aktualnie proponowanych zmian w roku 2018 r. został określony w wysokości 3 678 000 zł i odpowiednio na lata: 2019 r. w wysokości 4 242 000 zł, w 2020 r. w wysokości 4 454 100 zł, w 2021 r. w wysokości 4 454 100 zł, w 2022 r. w wysokości 4 454 100 zł.

Kalkulacja została oparta na założeniu, że liczba gospodarstw domowych w kolejnych latach realizacji Programu będzie się kształtować odpowiednio: w 2018 r. – 2 750, w 2019 r. – 3 030, w 2020 r. – 3 030, w 2021 r. – 3 030, w 2022 r. – 3 030.

LPO dotyczy lokalu, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania i przysługuje osobie lub rodzinie, która w tym lokalu zamieszkuje. Podczas przyznawania pomocy bierze się pod uwagę dochód w gospodarstwie domowym, powierzchnię lokalu oraz rodzaj ogrzewania, które zostało zamontowane w miejsce ogrzewania węglem. Na stronie www.mops.krakow.pl dostępny jest kalkulator, który wyliczy kwotę dopłaty dla każdego gospodarstwa domowego (na podstawie obecnie obowiązującej uchwały).

0