Ulice Nowosądecka i Witosa są fragmentem trzeciej obwodnicy miasta i pełnią istotne funkcje w codziennej komunikacji między dzielnicami Krakowa. Wzdłuż nich biegnie także ważny ciąg tramwajowy, który łączy m.in. Kurdwanów z innymi rejonami miasta. Zarówno ciąg drogowy, jak i tramwajowy, zostaną przedłużone w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej w kierunku zachodnim.

Na obu wymienionych ulicach skrzyżowania i przejścia dla pieszych zabezpieczone są sygnalizacją świetlną. Urządzenia nimi sterujące zostały zainstalowane ponad 10 lat temu w ramach pierwszego Systemu Sterowania Ruchem. Ich oprogramowanie odbiega więc aktualnością od najnowocześniejszych rozwiązań, dlatego wymagają modyfikacji. W tym celu, w ramach projektu organizacji ruchu przeprojektowano programy sygnalizacji świetlnych.

Ponadto zostaną również wprowadzone zmiany, będące odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców postulaty.

Dotyczą one m.in.:

 • skoordynowania przejazdu wzdłuż ciągu głównego
 • ograniczenia do minimum zatrzymań tramwajów, wynikających z ograniczeń istniejącego oprogramowania
 • przeanalizowania sytuacji pieszych przekraczających ulicę Nowosądecką
 • umożliwienia bezpiecznego prowadzenia ruchu rowerowego poza ulicą dwujezdniową, wzdłuż której nie ma dróg dla rowerów, a ograniczenie prędkości do 50 km/h wymusza jazdę po jezdni
 • punktowych zmian, takich jak dodatkowe „zielone strzałki”, umożliwienie zawracania w celu dojazdu do osiedli.

Uwzględniono też sugestie mieszkańców, dotyczące bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, takie jak:

 • dostosowanie ograniczenia prędkości do aktualnej geometrii drogi, na której przejścia dla pieszych są zabezpieczone sygnalizacją świetlną
 • podwyższenie limitu prędkości umożliwi poruszania się rowerem po chodniku, a przejścia zostaną uzupełnione o dodatkowe przejazdy rowerowe, aby zapewnić ciągłość ruchu rowerowego
 • montaż dodatkowych sygnalizatorów ostrzegawczych na przejściach dla pieszych, informujących kierowców skręcających na sygnale ogólnym o konieczności ustąpienie pierwszeństwa pieszym
 • uruchomienie nowych programów sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej zapewnienie równoczesnego priorytetu dla tramwajów oraz maksymalnego dostosowania się samochodów do warunków ruchu (z możliwością uzyskiwania efektu zielonej fali)
 • dopuszczenie manewru zawracania na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej i Włoskiej od strony ulicy Wielickiej
 • wprowadzenie dodatkowych 4 „zielonych strzałek”, w tym na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej i Dauna.

Ukończenie powyższych prac powinno nastąpić do 20 września. Rozwiązania te są jednym z elementów wdrażania Polityki Transportowej Miasta Krakowa i mają na celu usprawnienie poruszania się wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wymiana oprogramowania wymaga ponownej kalibracji rozwiązań Systemu Sterowania Ruchem. W związku z tym, ewentualne korekty rozwiązań, wynikające z jego funkcjonowania, będą wdrażane na bieżąco – tak, aby przepustowość każdego skrzyżowania była wykorzystywana w sposób optymalny.

W związku z wprowadzanymi zmianami, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. W przypadku dostosowywania się sygnalizacji świetlnej do zmieniającego się ruchu na drodze, przejściowo mogą występować utrudnienia.

Dlatego, aby jak najszybciej zakończyć prace nad systemem i wyeliminować wspomniane utrudnienia, prosimy o mailowe zgłaszanie pojawiających się problemów. Informacje prosimy kierować na adres: zmiana.witosa@um.krakow.pl. W celu dokładnej diagnozy sytuacji drogowej, prosimy również o wysyłanie podstawowych informacji typu: data, godzina, skrzyżowanie, kierunek jazdy, w którym występowały utrudnienia.