W czwartek, 28 kwietnia o godz. 9.00 ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017. Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 17 485 dzieci z 19 122 chętnych. Oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiła: w przedszkolach – 16 863 miejsc (w ubiegłym roku: 16 844 miejsc), w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 662 miejsc (w roku szkolnym 2015/2016: 1 091 miejsc). Łącznie oferta obejmowała 18 525 miejsc (w zeszłym roku: 17 935 miejsc).

Gmina Miejska Kraków w tym roku zapewniła o 590 więcej miejsc w przedszkolach samorządowych. Dodatkowo, w wyniku podwyższenia dotacji dla niesamorządowych publicznych przedszkoli od stycznia 2016 r. w placówkach tych w stosunku do roku ubiegłego powstało dodatkowo 753 miejsc. Łącznie w placówkach niesamorządowych publicznych czyli działających na zasadach odpłatności takich samych jak przedszkoli samorządowych uczęszcza 2024 dzieci.

Gmina Miejska Kraków w trakcie rekrutacji dysponowała 1040 wolnymi miejscami ( 18 525 – 17 485) – w oddziałach “O” i przedszkolach samorządowych, jednakże z uwagi na brak zainteresowania ze strony rodziców, na skorzystanie z oferty w oddziałów “0” (potencjalnie 816 wolnych miejsc) dla dzieci 6-letnich część z tych oddziałów nie powstanie, wskutek czego wolnych miejsc w samorządowych przedszkolach i oddziałach “O” na chwilę obecną jest 403.

Działania Miasta, pomimo braku obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3 -letnich, miały na celu spowodowanie, aby jak najwięcej 3-latków dostało się do tzw. “tanich przedszkoli” – zapewniała podczas konferencji prasowej Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu.

Biorąc pod uwagę łączną liczbę miejsc – 18 525 przygotowanych w przedszkolach samorządowych oraz wzrostu miejsc w przedszkolach niesamorządowych publicznych o ok. 1000 miejsc Gmina byłaby w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych dzieci, dla wszystkich dzieci 3-letnich, gdyby wykorzystana została oferta oddziałów “O”.

Struktura wiekowa 17 485 zakwalifikowanych do samorządowych przedszkoli kształtuje się następująco:

 • 2 838 dzieci urodzonych w 2013 r., 3-letnich
 • 4 706 dzieci urodzonych w 2012 r., 4-letnich
 • 5 158 dzieci urodzonych w 2011 r., 5-letnich
 • 4 768 dzieci urodzonych w 2010 r., 6-letnich
 • 15 dzieci urodzonych w 2009 r., 7-letnich

Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

W elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 19 122 dzieci (w ubiegłym roku zarejestrowano 17 637 dzieci). Na sumę 19 122 kandydatów składają się:

 • 13 357 dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne,
 • 5 334 podań złożonych w przedszkolach (bez kontynuacji),
 • 431 podań złożonych w oddziałach w szkołach podstawowych (bez kontynuacji).

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w Przedszkolu nr 145 (ul. Poronińska 7, Dzielnica X – Swoszowice); w Przedszkolu nr 58 (ul. Skośna 2, Dzielnica VIII – Dębniki) oraz w Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV – Mistrzejowice).

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to: Przedszkole nr 58 (ul. Skośna 2, Dzielnica VIII – Dębniki), Przedszkole nr 6 (ul. Bujaka 17, Dzielnica XI – Podgórze Duchackie) oraz Przedszkole nr 179 (ul. Sanocka 4, Dzielnica XI – Podgórze Duchackie).

Od 29 kwietnia do 13 maja rodzice zakwalifikowanych dzieci będą mogli podpisywać umowy z przedszkolami. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca zostaną obsadzone w rekrutacji uzupełniającej. W dniach 17 – 23 maja przyjmowane będą wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej w przedszkolach/szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (nieelektronicznej) formie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w czwartek, 28 kwietnia o godz. 9:00 w przedszkolach i szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej http://krakow.formico.pl 16 maja o godz. 12 – po zakończeniu podpisywania umów przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

PRZEDSZKOLA NIESAMORZĄDOWE PUBLICZNE:

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty publicznych niesamorządowych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3-4 lat posiadają Młodzieżowe Domy Kultury.

W niesamorządowych przedszkolach publicznych jest obecnie 148 wolnych miejsc. Informacja na temat liczby wolnych miejsc w ww. przedszkolach na rok szkolny 2016/17 jest na bieżąco aktualizowana na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/199132,1812,komunikat,wolne_miejsca_w_przedszkolach_publicznych__.html

W sumie publiczne samorządowe i niesamorządowe przedszkola (i oddziały przedszkolne) “za złotówkę” dysponują 551 wolnymi miejscami.

Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych zawiera Uchwała Nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków. Uchwała zwiększa wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r., ze 100% do 115 %. Aktualnie tj. w kwietniu 2016 r. miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym  przedszkolu publicznym wynosi  898,93 zł (w 2015 r. stawka ta wynosiła 743,70 zł czyli o 155,23 zł mniej niż obecnie).

Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Krakowa dnia 16 grudnia 2015 r., przy czym radni Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia publicznej bądź niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

Aktualnie dotowanych jest 41 niesamorządowych przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 2 404  dzieci. Od stycznia 2017 r. funkcjonować będą kolejne 4 takie przedszkola, które obejmą opieką, wychowaniem i kształceniem ok. 200 dzieci.  W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie przekracza 1 zł za każdą godzinę.

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW:

 • 29.04-13.05 – podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych (umowy z rodzicami dzieci kontynuujących mogą być podpisywane w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektora przedszkola);
 • 16.05, godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz wykazu wolnych miejsc (w terminie 7 dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji);
 • 17-23.05 – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej

Wolne miejsca w przedszkolach samorządowych (na dzień 28.04.2016 r.) [pdf]

Wolne miejsca w niesamorządowych przedszkolach publicznych (na dzień 27.04.2016 r.) [pdf]

Inwestycje związane z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych 2014-2018 [pdf]