Hejnał12

Strona główna / Hejnał12


Na ekranie jest 5 aktywnych kamer. Hejnalista rozpoczyna od uderzenia w dzwon (cam1). Później przechodzi do pierwszego okna (cam2). Aby podążać za strażakiem, musisz naciskać kolejne ekrany z kamerami. Transmisja „na żywo” hejnału rozpoczyna się codziennie ok. 11:59, kończy 12:05.

There are 5 operating cameras on the screen. The bugler begins with ringing the bell (cam1). Next, he goes to the first window (cam 2). In order to track the officer you need to press the following screens with cameras. The video broadcast starts at 11:59 a.m. and finishes at 12:05 p.m.

 

Prawie każdy Polak słyszał hejnał mariacki, ale nikt nie widział, jak jest on grany w samo południe z wieży. Hejnalistę można podziwiać z poziomu Rynku Głównego, nie można jednak o godzinie 12:00 stanąć obok niego. Nearly every Pole has heard the bugle call but nobody has watched it when it’s being played in the tower of St. Mary’s Church at noon sharp. The bugler can be observed from the Main Market Square but it is impossible to stand next to him at 12:00.

 


Chcemy dać szansę internautom na całym świecie i pokazać: hejnalistę, wieżę i widoki na 4 strony Krakowa. Na poziomie XI wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej zamontowaliśmy 5 kamer. Pokazują one hejnalistę od momentu uderzenia w dzwon aż do czwartego hejnału. Internauta, przełączając widoki, może śledzić całą trasę strażaka z trąbką. Liczymy, że w ten sposób najsłynniejszy Polski hejnał będzie można oglądać na wielu komputerach, tabletach i smartfonach. I nie tylko w Krakowie, ale nawet w najodleglejszych miejscach świata, gdzie dotarł już Internet!

We would like to provide the web surfers from all around the world with such a chance and show them: the bugler, tower and views presenting 4 sides of Kraków. At the eleventh level of the tower we installed 5 cameras. They show the bugler from the moment of his ringing the bell to his fourth bugle call. By shifting screens, the web surfer can follow the whole track of the officer with a trump. We hope that, in this way, the most popular Polish bugle call will be watched at numerous computers, tablets and smartphones. And not only in Kraków, but even in the most distant places in the world, everywhere where the internet is accessible!

Pomysł, aby rozpocząć transmisję video hejnału, zrodził się w połowie 2015 roku. I Program Polskiego Radia nadawał wtedy (od 2012 roku) tylko jego skróconą wersję, co spotkało się z krytyką wielu środowisk w Krakowie. Postanowiliśmy zatem przywrócić hejnał Polsce i światu. W styczniu 2016 roku Jedynka powróciła do transmisji całej melodii. My postanowiliśmy dokończyć realizację naszego pomysłu.

The idea of the bugle call’s video broadcasting goes back to the middle of 2015. Then (since 2012), the First Programme of Polish Radio transmitted only its short version, which was criticised by numerous groups in Kraków. Therefore, we decided to bring back the bugle call for Poland and the world. In January 2016 the First Programme of Polish Radio again ed to broadcast the complete version of the bugle call. Still, we decided to pursue our idea.

O co chodzi z hejnałem w Krakowie? Krótkie ABC o tym, jaka to melodia Wieża kościoła Mariackiego stojącego w Rynku Głównym, z której do dziś słychać najbardziej charakterystyczną melodię Krakowa pełniła rolę strażnicy – jak mówią legendy – już w wieku XIII, a od XIV w. (według historycznych zapisków) nazwano ją wieżą straży. Strażnik czuwał na niej nieprzerwanie najprawdopodobniej od 1392 roku. Tam z wysokości 54 m trębacze obserwowali miasto i najbliższą okolicę. Dawali sygnał otwierania i zamykania bram miejskich, a przy tym po prostu budzili mieszkańców dźwiękami hejnału każdego ranka. Brzmiąca trąba to był także znak nadciągającego niebezpieczeństwa (jak np. pożar czy najazd wroga) oraz powitanie dostojnych gości wjeżdżających do miasta. Z hejnalicy słychać było ostrzeżenia, m.in. przed najazdem Maksymiliana, Szwedów, Rosjan i Prusaków, a w 1848 roku Austriacy miotali kule w kierunku wieży, z której strażnik podczas bombardowania miasta nawoływał przez tubę do broni. Tradycyjnie hejnał brzmiał, i brzmi do dziś, co godzinę, od 1838 roku wyznaczał dokładnie południe, a Kraków został wówczas pierwszym polskim miastem podającym dokładny czas. Dodatkowo w okresie oktawy Bożego Ciała kiedyś z wieży grano także tradycyjne pieśni kościelne. Koniec wieku XVIII to okres zamieszek wojennych oraz upadku Krakowa i milczenia trąby z wieży Mariackiej. Tradycję tę przywrócił wiceprezydent miasta Tomasz Krzyżanowski w 1810 roku, a od 1873 obowiązki hejnalistów przejęła (powstała wówczas) Zawodowa Straż Pożarna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

What is it all about with the bugle call in Kraków? Short ABC about this melody The tower of Saint Mary’s Church, located in the Main Market Square, from which until today the most characteristic melody of Kraków can be heard, already in the 13th century functioned as a guarding tower (as the legends reveal). Since the 14th century, according to historical notes, it was called the watchtower. In all probability the municipal guardian was present there since 1392. In the 54-meter-high tower the buglers were watching the city and its surroundings. The signalised opening and closing the city’s gates. They also woke up the residents with the bugle call every morning. The bugle was also the sign of upcoming danger, such as fire or the enemy’s attack, as well as the way to greet noble guests visiting the city. Numerous forewarning bugle calls could be heard from the tower, among others, the signals warning against the attacks of Maximilian, the Swedes, the Russians and the Prussians. In 1848 the Austrians were shooting in the tower’s direction, from which the guardian with the bugle called the residents to fight during the bombing of the city. Traditionally, the bugle was and is also today played every hour. Since 1838 it marked noon and Kraków was then the first Polish city which informed about the exact time. Additionally, during Corpus Christi traditional hymns were played in the tower. The end of the 18th century is the time of wars, the decline of Kraków and silence in the tower. The tradition was renewed in 1810 by the deputy mayor Tomasz Krzyżanowski. In 1873 the officers of municipal fire department took over the buglers\’ duties and perform them until this day.

Hejnał urywa się – zawsze jakby niedokończony, ale to też historyczny symbol miasta. Jak głosi jedna z najpopularniejszych legend krakowskich, w trakcie któregoś z najazdów tatarskich (częstych u początków dziejów miasta) strażnik rozpoczął alarmowy sygnał i chociaż zdążył ostrzec mieszkańców, a bramy grodu w porę zamknięto, to sam zginął na posterunku, trafiony strzałą nadciągających najeźdźców, dlatego grana przez niego melodia na pamiątkę tego wydarzenia, już nigdy nie wybrzmiała do końca.

The bugle call is always interrupted at one point but it’s also the historical symbol of Kraków. As it is revealed by a well-known Kraków legend, during one of the Tatar attacks (frequent at the beginnings of Kraków’s history) the guardian ed to play the warning bugle call and, although he managed to warn the residents and the gates were closed in time, he was killed by a Tatar arrow. That is why, in order to commemorate this event, the melody of the bugle callhas never been finished ever since.